Terms and Conditions

Algemene verkoop- & leveringsvoorwaarden voor klanten.

1. Tegenstelbaarheid
De navolgende voorwaarden zijn als enige van toepassing op de beelden die aangeboden worden via het online- platform www.idphotoagency.com , onder verantwoordelijkheid van Imageoffice BVBA, Driesstraat 58/203, 9050 Gent, Belgium (hierna ID genoemd) aan de klant, onder voorbehoud van andersluidende schriftelijke contractuele bedingen overeengekomen tussen partijen. Bijgevolg kan de klant zich niet beroepen op zijn eigen of bijzondere voorwaarden, zelfs indien deze zouden voorzien dat zij exclusief van toepassing.

2. Overeenkomst
ID is een online-platform dat tot doel heeft aan fotografen een 24u/24u beschikbaar digitaal platform ter beschikking te stellen om hun foto's te verkopen en licenties aan te bieden aan derden. ID bestaat uit een archief van foto’s van fotografen die een contract hebben afgesloten met ID.
De overeenkomst met betrekking tot de bestelling en/of licentie van beelden komt tot stand tussen de klant en de fotograaf. ID heeft van de fotografen enkel het mandaat gekregen om de factuurafhandeling te verrichten. Derhalve dienen de vergoeding voor de bestelling en/of licentie voldaan te worden aan ID, die op haar beurt de vergoedingen zal doorstorten aan de fotografen.
Doordat de klant de bestelling uitvoert, aanvaart de klant uitdrukkelijk de algemene voorwaarden en de licentie overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden voorzien in artikel 3 van huidige algemene voorwaarden. Na bestelling en/of licentie van een beeld zullen de klant en de fotograaf steeds een verkoopsbevestiging ontvangen, zoals nader beschreven in artikel 6 van huidige algemene voorwaarden.

3. Licentieomschrijving
3.1 De Fotograaf verleent de klant een niet-exclusieve licentie om zijn foto's te gebruiken voor eigen gebruik, meer bepaald voor de volgende exploitatievormen:
- het recht tot reproductie van het beeld in om het even welke vorm en op eender welke materiële drager (o.a. de reproductie  in boeken, tijdschriften, kranten, documentatiemappen, persmappen,  multimediawerken, brochures, folders, flyers, affiches, of anderszins ieder andere materiële drager en voor om het even welk doel en het recht om bovenvermelde reproducties te verveelvoudigen en in omloop te brengen  
   - het recht tot publieke mededeling (publieke op- of uitvoering) van een gedeelte of het gehele werk op eender welke manier, o.a.. via radio of televisie, via internet, het recht tot gelijktijdige, ongewijzigde en integrale doorgifte via kabel.
Huidige licentie wordt verleend voor een duur van één jaar te rekenen vanaf de bestelling en voor heel de wereld.
Indien de klant een ander gebruik van het beeld voorop stelt, dient hij dienaangaande rechtstreeks met de fotograaf te onderhandelen. De klant kan de contactgegevens van de fotograaf terugvinden op zijn persoonlijke site onder zijn naam www.idphotoagency/naamfotograaf.be.

3.2. De digitale bestanden mogen onder geen enkele vorm wordt gearchiveerd. De klant is verplicht de beelden na het toegestane gebruik te wissen.

3.3 De licentie mag alleen voor legale doeleinden gebruikt worden. Het is uitdrukkelijk verboden om de beelden te gebruiken op de volgende wijzen:
Gebruik als merk of logo of een gedeelte hiervan,
gebruik in samenhang met pornografie,
gebruik voor discriminerende doeleinden of in samenhang met verheerlijking van geweld en rassenhaat of gebruik dat in strijd is met het jeugdrecht,
gebruik ter vervalsing en/of het in diskrediet brengen van de afgebeelde personen.

3.4. De beelden moeten steeds binnen hun context gebruikt worden. Het is niet toegestaan beelden te gebruiken ter illustratie van een andere gebeurtenis dan diegene die op het beeld is weergegeven of met een ander onderschrift dan datgene dat vermeld is bij de foto. Indien het beeld onderdeel zal uitmaken van een illustratie van een gevoelig onderwerp (zoals privé-leven van de afgebeelde, seksualiteit, godsdienst, criminaliteit, gerechtelijk onderzoek..), dient dit steeds persoonlijk met de fotograaf te worden afgetast of deze publicatie kan doorgaan.

3.5 Indien de klant zich niet houdt aan de hierboven vermeldde gebruiksvoorwaarden (artikel 3.1 tot 3.4) dan behoudt de fotograaf zich het recht voor om een schadevergoeding te vorderen voor het niet-toegestane gebruik van zijn beelden

3.6 De Fotograaf is als enige verantwoordelijk voor de vorm en de inhoud van zijn beelden. ID is onder geen enkel beding aansprakelijk voor de vorm en de inhoud van de beelden en de bijhorende teksten (plagiaat, portretrecht, schending privacy of auteursrechten, enz) en kan onder geen enkel beding in vrijwaring worden opgeroepen, hetgeen de klant uitdrukkelijk aanvaard. De fotograaf is de enige die kan worden aangesproken voor geschillen betreffende de vorm of de inhoud van zijn beelden (plagiaat, portretrecht, schending privacy of auteursrechten, enz)

3.6. naamsvermelding
Iedere reproductie of mededeling aan het publiek van een beeld, zal steeds verplicht moeten geschieden met vermelding van de naam van de fotograaf en ID. De naamsvermelding zal als volgt dienen te geschieden: '© ID/ volledige naam van de fotograaf'.

3.7 morele rechten
De morele rechten van de fotograaf zijn uitdrukkelijk voorbehouden. De klant verbindt zich ertoe om de werken niet te bewerken, aan te passen, te versnijden of anderszins te wijzigen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de fotograaf in kwestie.

4. Geen doorverkoop, verkoop aan derden verboden
De aangekochte beelden kunnen enkel worden gebruikt, overeenkomstig het toegestane gebruik voorzien in artikel 3 van huidige voorwaarden. De beelden mogen onder geen enkele vorm worden doorverkocht, verhandeld of verspreid aan derde partijen. De rechten, die voortvloeien uit de aan de klant toegestane licentie, zijn persoonlijk en niet vatbaar voor overdracht. In geen geval mogen de bestanden verkregen via ID aan derden overgedragen worden of door derden gebruikt worden zonder voorafgaande uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van de fotograaf in kwestie.

5. Klantentoegang
5.1.De aankoop is gekoppeld aan een login en paswoord en kan alleen voor het medium gebruikt worden dat de aankoop gedaan heeft. De klant waakt zelf over het correct gebruik van login en paswoord. De klant zal deze gegevens als een goede huisvader beheren. Hij kan deze zelf veranderen indien hij dat wenst. ID kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor misbruiken van login en paswoord. Iedere aankoop gekoppeld aan het login en paswoord wordt door ID opgenomen en is te voldoen aan ID. Zij zorgt op haar beurt voor het doorstorten van het bedrag aan de fotografen.
5.2 Door aanmelding en de daarmee verbonden opening van de klantentoegang stemt de klant uitdrukkelijk in met huidige algemene voorwaarden.
5.3 Aanmelding is alleen toegestaan door juridische rechtspersonen en personen die onbeperkte zakelijke bevoegdheid hebben.
5.4 De door ID gevraagde klantgegevens dienen correct en compleet ingevuld te worden. Mochten er na de aanmelding veranderingen plaatsvinden van de klantgegevens dan dient de klant deze gegevens onverwijld aan te passen via het inlogscherm.
5.5 Klantgegevens zijn persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.

6. Vergoeding en betalingsvoorwaarden
6.1 Het aanmelden en registreren bij ID is kosteloos.
6.2 ID heeft van de fotografen het mandaat gekregen het overeengekomen bedrag voor de bestelling en/of licentie te factureren en te innen. De klant is gehouden de vergoeding voor de bestelling en/of licentie van de beelden die via het winkelmandje geselecteerd werden te betalen aan ID.
De fotograaf en de klant ontvangen na de selectie van het werk via het winkelmandje een verkoopsbevestiging via mail.
De betaling van vergoeding geschiedt onmiddellijk na de selectie van de beelden via het winkelmandje. De klant zal bij de verkoopsbevestiging reeds de overeenstemmende factuur ontvangen.
Enkel door een onmiddellijke reactie van de klant kan de verkoop worden geannuleerd. In dat geval wordt het wachtwoord en login automatisch ge-reset.
De klant krijgt op het einde van de maand een overzicht van zijn aankopen.
6.3 Alle aankopen zijn onderhevig aan 6% BTW. Behoudens ingeval van reclame of afdrukken, dan zullen de bestellingen en/of licenties aan 21% BTW dienen te geschieden.
6.4 In geval van misbruik of gebruik zonder schriftelijke toestemming, zullen de tarieven van Sofam gehanteerd worden.

7. Aansprakelijkheid
ID zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die door het bezoek van haar website zou kunnen veroorzaakt worden.

8. Klantgegevens
De klant wordt hierbij geïnformeerd dat ID de klantgegevens enkel en alleen voor eigen gebruik en verwerking van de overeenkomst gebruikt. ID zal de gegevens met betrekking tot de klanten steeds zorgvuldig en confidentieel behandelen. Klantgegevens worden niet aan derden verstrekt.

9. Slotbepalingen
9.1 Elke terzijdestelling, aanvulling en/of wijziging van enige bepaling van huidige algemene voorwaarden, is slechts bindend, indien deze schriftelijk is overeengekomen en door beide partijen is ondertekend.
9.2 Deze overeenkomst wordt beheerd door het Belgisch recht.
9.3 In geval van geschil zijn allen de rechtbanken van Gent bevoegd.
9.4. De eventuele nietigheid of niet-tegenwerpbaarheid van een beding van huidige algemene voorwaarden, zal de geldigheid van de overige voorwaarden niet aantasten